Co jest potrzebne do wyceny

Dokumenty potrzebne do sporządzenia wyceny nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

 Numer księgi wieczystej

 Plan lokalu

 Akt notarialny, umowa sprzedaży

 Inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, dokumentacja techniczna,

zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o

funkcji niemieszkalnej).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu

 Numer księgi wieczystej (jeśli jest księga wieczysta)

 Akt notarialny nabycia lokalu lub przydział za spółdzielni

 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

 Inne posiadane dokumenty (np. przydział lokalu, dokumentacja techniczna).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 Numer księgi wieczystej

 Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium

zagospodarowania przestrzennego,

 akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna

 Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane)

 Decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana).

Nieruchomość zabudowana:

 Numer księgi wieczystej

 Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów

 Dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu, inwentaryzacja obiektu

 Akt notarialny nabycia nieruchomości,

 Dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy

albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany,

dziennik budowy (do wglądu)

 Dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu

numeru, decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania lub zgłoszenie

Nieruchomość w trakcie zabudowy :

 Numer księgi wieczystej

 Wypis i wyrys z rejestru gruntów

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium

zagospodarowania przestrzennego

 Ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy

 Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

 Dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu

 Akt notarialny nabycia nieruchomości.

Nieruchomości komercyjne (biurowe, magazynowe, handlowe)

 Numer księgi wieczystej

 Wypis z rejestru gruntów

 Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków

 Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu

 Rzuty kondygnacji

 Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej)

 Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości

Oraz inne dokumenty związane z wycenianą nieruchomością:

 Decyzje administracyjne

 Postanowienia sądów

 Umowy cywilnoprawne